Wanneer je een hypotheek aanvraagt wil de bank een goed beeld krijgen van jouw situatie. Om dit te kunnen bepalen vraagt de bank je om een (behoorlijk) aantal documenten aan te tonen. Aan de hand van deze documenten bepalen zij of ze jou een hypotheek kunnen verstrekken. De zogenaamde hypotheek acceptatie.

De benodigde documenten worden hieronder beschreven, ze moeten voldoen aan een aantal eisen, die worden nader toegelicht. Wanneer een document niet goed wordt aangeleverd kan dit vertraging in het proces opleveren. Het is dus belangrijk om alle stukken juist en compleet aan te leveren.

Renteaanbod

Wanneer je een offerte voor een hypotheek hebt aangevraagd, Een renteaanbod is een niet- bindend voorstel dat drie weken geldig is. Het aanbod dient te worden ondertekend en in zijn geheel, dus alle pagina’s, worden aangeleverd. Naast het renteaanbod wordt ook gevraag om aanvullende documenten aan te leveren. Pas als het getekende renteaanbod voorzien van  alle documenten wordt aangeleverd zal de beoordeling van de aanvraag worden gestart. Een renteaanbod is 3 weken geldig.

Bankgarantie

De verkopende partij kan stellen dat jij als koper, na ondertekening van de koopakte, een waarborgsom stort of een bankgarantie stelt.  Het percentage bedraagt meestal 10% van de overeengekomen koopprijs. Het is mogelijk om deze waarborgsom zelf te storten, mocht je hier niet de middelen voor hebben dan kan je een bankgarantie aanvragen. Hierbij verklaart de bank dat zij garant staan voor het bedrag.  De kosten voor een bankgarantie is meestal 1% van het bedrag waarvoor de bank garant staat. Wanneer de koop niet doorgaat en de ontbindende voorwaarden verlopen krijgt de verkopende partij het bedrag uitgekeerd. Jij hebt dan een schuld aan de bank ter grootte van de borgsom.

Koopovereenkomst

De koopakte is de akte waarin de verkoper en de koper de afspraken omtrent het kopen van de woning hebben vastgelegd.

Hypotheekaanbod
Nadat alle benodigde stukken zijn aangeleverd en de verstrekker een akkoord heeft afgegeven wordt er een hypotheekaanbod uitgebracht, dit is een bindend aanbod. Het hypotheekaanbod vervangt het renteaanbod.

 • Doorhalen, wijzigingen en toevoegingen op rentes, hoofdsommen, hypotheekdelen zijn niet toegestaan
 • Als er iets wordt gewijzigd of niet goed is opgenomen in de offerte betekent dit dat er een nieuwe offerte aangevraagd moet worden.

Aanvraagformulier

Een aanvraagformulier geeft een overzicht van alle geïnventariseerde gegevens. Hier wordt ook de hypotheek die je aanvraagt op vermeld. Met ondertekening van dit formulier vraag je de hypotheek aan.

 • Volledig uitgedraaid en door beide partijen getekend.
 • De gegevens op het aanvraagformulier moeten overeenkomen met de gegevens die op de offerte staan.

Verlengingsvoorstel

Een rente- of hypotheekaanbod is 3 maanden geldig. Dit aanbod mag je eenmaal verlengen met een termijn van 3 maanden. De bank (verstrekker) zal hiervoor een formulier opstellen voor het verlengen van het aanbod.zzIdentificatie/ Legitimatie

 • Een kopie van (een geldig) legitimatiebewijs. Dit mag een paspoort, Europese identiteitskaart of verblijfsvergunning zijn.
 • Op de kopie moet de foto duidelijk te zien zijn.
 • Het legitimatiebewijs mag niet verlopen zijn op datum van accepteren of passeren.
 • Een kopie moet altijd van de voor- en achterkant worden gemaakt. Dit in verband met het Burgerservicenummer (BSN, vroeger Sofinummer) die op de achterkant wordt vermeld.

Werkgeversverklaring en intentieverklaring

Een van de belangrijkste onderdelen voor de hypotheek acceptatie is de werkgeversverklaring. Een werkgeversverklaring wordt afgegeven door je werkgever. Hier in wordt een toelichting gegeven op jouw inkomens- en arbeidssituatie. Er zijn veel variaties in omloop maar niet alle werkgeversverklaringen worden geaccepteerd. De NHG model- werkgeversverklaring voldoet wel aan de vereisten voor acceptatie en wordt vrijwel door alle banken geaccepteerd. (optioneel: Ook wanneer je een hypotheek sluit zonder NHG kan deze gebruikt worden).

 • Een werkgeversverklaring moet voldoen aan een aantal vereisten, een eigen opgestelde verklaring voldoet niet aan deze eisen.
 • De verklaring moet volledig en zonder correcties worden ingevuld en ondertekent. Wanneer er iets wordt doorgestreept of gecorrigeerd ( ook als dit met Typex wordt gedaan) zal verklaring worden afgekeurd.
 • De verklaring moet worden voorzien van een bedrijfsstempel. Wanneer jouw werkgever geen bedrijfsstempel heeft dan moet er een verklaring, op briefpapier, worden toegevoegd waarin wordt verklaard dat er geen bedrijfsstempel aanwezig is.
 • Alle vragen moeten worden beantwoord, het is verstandig om na ontvangst van de werkgeversverklaring zelf nog eens alle velden goed te controleren.
 • Het salaris op werkgeversverklaring moet overeenkomen met de salarisstrook
 • Als de verklaring handmatig wordt ingevuld moet dit door dezelfde persoon worden gedaan die gebruik maakt van één pen. Dit ter voorkoming van verschillende handschriften en kleuren inkt.
 • Het bruto jaarinkomen moet worden gespecificeerd (vakantiegeld, toeslagen, vaste 13e maand, provisie, vaste eindejaarsuitkering en/ of overwerk)
 • Indien de verklaring wordt opgemaakt door bijvoorbeeld de accountant dient de werkgever wel zelf te tekenen.

Intentieverklaring

Wanneer je een contract hebt voor bepaalde tijd wordt er om een intentieverklaring gevraagd. Hiermee spreekt jouw werkgever de intentie uit om jou, na jouw bepaalde tijd contract, een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden. De intentieverklaring maar onderdeel uit van de werkgeversverklaring.

Wanneer jouw werkgever geen intentieverklaring wil afgeven wordt jouw inkomen beoordeeld  als inkomen uit een flexibele arbeidsrelatie. Er wordt dan gerekend met het gemiddelde jaarinkomen van de afgelopen 3 kalenderjaren, tot maximaal het jaarinkomen van het laatste kalenderjaar.

Inkomensstukken

Salarisstroken

 • De salarisstrook dient recent te zijn, bij voorkeur de meest recente die je bezit. Je mag ook een oudere loonstrook aantonen mits deze maar niet ouder is dan 3 maanden.
 • De salarisstrook mag een kopie zijn zo lang alles duidelijk leesbaar is en er geen onderdelen ontbreken doordat ze buiten de kopie vallen.
 • Wanneer er geen rekeningnummer op de loonstrook wordt vermeld dan dien je loonstroken over 3 maanden aan te tonen. Ook hier geldt dat deze niet ouder mogen zijn dan maximaal 3 maanden.
 • Wanneer het salaris contant wordt ontvangen dan moet er een kasbetaling op de loonstrook worden weergegeven. Het salaris is alleen ‘bestendig’, wordt alleen meegenomen als inkomen, wanneer deze ook daadwerkelijk op de bankrekening worden bijgeschreven. Niet alle verstrekkers gaan akkoord met contante salarisbetalingen.
 • Indien er ook een werkgeversverklaring wordt aangetoond moeten de eventuele toeslagen zoals bijvoorbeeld overwerk ook op de salarisstrook worden getoond.

Bankafschriften
Je moet aantonen dat het salaris wordt gestort op jouw bankrekening.

 • Wanneer je een uitdraai maakt via internetbankieren moet de bijschrijving van het salaris zichtbaar zijn net als naam, adres en woonplaats.
 • De bijschrijving van het salaris moet overeenkomen met de loonstrook, het moet gaan om dezelfde periode.
 • De naam van de rekeninghouder moet overeenkomen met de naam van de aanvrager. Wanneer je een ‘en/ of’ of gezamenlijke rekening aantoont moeten beide aanvragers op het bankafschrift worden weergegeven.

Arbeidsovereenkomst

Er bestaat een mogelijkheid dat om je arbeidsovereenkomst gevraagd wordt wanneer je een contract bepaalde tijd in combinatie met intentieverklaring aantoont.

Pensioeninkomen
Opgave uitkeringsinstelling
Uit een uitkeringsbesluit moet de hoogte en continuïteit van de pensioenuitkering blijken. Uit het besluit moet ook blijken of er sprake is van een tijdelijk of levenslang recht op ouderdomspensioen.

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
Dit is een pensioenoverzicht dat elk jaar wordt verstrekt als je deelneemt in een pensioenregeling. Het overzicht laat zien welk bedrag je kunt verwachten als je met pensioen gaat of arbeidsongeschikt wordt. Uit het UPO moet ook de pensioendatum en de duur van het pensioen blijken (tijdelijk of levenslang)

Overige inkomsten
Lijfrente, levensverzekeringen, inkomen uit eigen vermogen.
Deze inkomsten worden meegenomen wanneer uit de opgave blijkt dat deze levenslang uitkeert.

Bewijs eigen middelen
Je kan niet alle kosten voor de aankoop van een huis financieren, de maximale verstrekking in 2022 is 100%. Om een huis te kunnen kopen heb je eigen geld nodig.  De bank wil hier bewijs van zien, dit kan je leveren door een bankafschrift aan te tonen. Deze moet voldoen aan bepaalde voorwaarden, deze worden per geldverstrekker bepaald.

Het (spaar)geld moet vrij beschikbaar zijn; als het vast staat in een depot of bijvoorbeeld op een beleggingsrekening gaat de bank/ verstrekker niet akkoord.

Eigen middelen uit overwaarde

Financiële verplichtingen:
Leningen

 • Het meest recente bankafschrift waarop het maandtermijn, de afschrijving, van de lening zichtbaar is.

Indien de lening in zijn geheel is terugbetaald:

 • Een aflossingsbewijs
 • Het contract van de lening
 • Het meest recente afschrift van de lening waar het kredietlimiet op vermeld staat.

Alimentatie

Wanneer  je alimentatieplichtig bent is alleen de alimentatie die je aan een ex- partner betaalt van belang. De hoogte van deze alimentatie kan je aantonen door middel van het echtscheidingsconvenant. De alimentatie die je voor je kinderen betaald wordt niet meegenomen in de berekening voor een hypotheek.
Verzekeringen
Indien je levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen hebt is het belangrijk om hier de polissen van aan te tonen.

Echtscheiding
Wanneer jij of jouw partner eerder gehuwd is geweest dan moeten er een aantal documenten worden aangetoond.

 • kopie van de door alle partijen ondertekende echtscheidingsconvenant
 • kopie van het vonnis
 • kopie van een uittreksel van inschrijving van de echtscheiding bij de burgerlijke stand.
 • Kopie van de akte van verdeling
 • Dit geldt niet voor gevallen waarbij de scheiding meer dan 12 jaar geleden is uitgesproken, dan volstaat een bewijs van inschrijving bij de burgerlijke stand.

Beëindiging partnerschap

 • Akte van ontbinding partnerschapsvoorwaarden
 • Inschrijving van de ontbinding bij de Burgerlijke Stand moet aanwezig zijn

Onderpand

Taxatierapport
Om de waarde van het huis aan te tonen vraagt de bank om een taxatierapport.

 • Het taxatierapport moet zijn gevalideerd door een van de daarvoor bevoegde instanties: het NWWI, TVI (Taxatie Validatie Instituut) of de Taxateurs Unie.
 • Het rapport mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Bouwkundig rapport

Een bouwkundig rapport is niet verplicht, wanneer je een wat ouder huis koopt kan het wel verstandig zijn om een bouwkundige keurig te laten uitvoeren. Er zijn wel voorwaarden aan geboden, je moet een bouwkundig rapport laten opstellen als er volgens het taxatierapport:

 • nader bouwkundig onderzoek de aanbeveling verdient
 • de kosten van het achterstallig onderhoud naar schatting meer bedragen dan 10% van de marktwaarde voor verbouwing/ verbetering.

Het rapport moet vervolgens voldoen aan de volgende vereisten:

 • Het rapport moet opgemaakt worden door de Vereniging Eigen Huis (VEH) of een bouwkundig bedrijf dat als zodanig staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK).
 • Het bouwkundig rapport moet worden opgemaakt volgens het zogenaamde NHG- model.
 • Het rapport mag op maximaal 12 maanden oud zijn geteld vanaf de offertedatum
 • De bedragen in het rapport moeten zijn gewaardeerd op basis van herstel door derden.

Verbouwing
Wanneer je een verbouwing wil financieren dan kan je hiervoor een specificatie van de werkzaamheden voor invullen. Deze wordt verstrekt door de bank of partij waarbij jij de hypotheek aanvraagt.

Eigendomsbewijs
Moet van de debiteur zijn en van het te financieren onderpand. Eigenaar is overleden; onderpand komt uit een nalatenschap. Graag verklaring van erfrecht aanleveren. Eigenaar is gescheiden; onderpand is in volledig eigendom. N.a.v. de echtscheiding. Graag akte van verdeling aanleveren.

Bijverband

Overlijdensrisico Verzekering (ORV)
Het is niet in alle gevallen verplicht om een overlijdensrisico verzekering te sluiten. Wanneer de bank dit als voorwaarde stelt dan moet deze worden verpand aan de hypotheek. Dit verpanden gebeurt door het ondertekenen van een akte van verpanding.
Voor hypotheken met NHG geldt dat het gedeelte  dat boven 80% van de marktwaarde uit komt afgedekt moet worden met een ORV. Voor hypotheken zonder NHG verschillen deze grenzen.

Schuldrestopgave huidige hypotheek

 • Saldo-opgave (schuldrestopgave) van de huidige hypothecaire financiering;
 • Ingeval van een eventuele boete voor vervroegde aflossing tevens een originele (voorlopige) opgave van de huidige geldverstrekker

Heb je vragen over de procedure van het aantonen van de stukken of de stukken zelf dan kun je altijd vrijblijvend contact met ons opnemen, wij helpen je graag verder.

Wil je op de hoogte gehouden worden en tips & trucs ontvangen?